Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2017

9392 c798 420
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viajas1mine jas1mine
8303 86a6 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viajas1mine jas1mine
Polityka zmieni się w kicz, miłość w pornografię, muzyka w hałas, sport w prostytucję, religia w naukę, nauka w wiarę.
— Tadeusz Różewicz
5449 e3dc 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover viajas1mine jas1mine
2189 5bc2 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viabrzask brzask
5128 3504 420
Reposted fromfuckblack fuckblack viaszydera szydera
7471 ed00 420
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viaszydera szydera
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
0645 9ff7 420
Reposted fromfriends friends viaarbuzy arbuzy
0072 8927 420

blackpicture:

Édouard Boubat
Stanislas at the window. France (1973)

Powszechnie wiadomo, że osiem kolorów wspólnie tworzy biel, ale istnieje też osiem barw czerni dla tych, co potrafią je zobaczyć.
— Terry Pratchett, "Eryk"
Reposted fromshitsuri shitsuri viasmutnazupa smutnazupa
6042 a342 420
Reposted fromvandalize vandalize viasadporn sadporn

March 10 2017

Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaastoreth89 astoreth89
4066 bd82 420
Reposted fromTakingControl TakingControl viaastoreth89 astoreth89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl