Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2017

8303 86a6 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viajas1mine jas1mine
Polityka zmieni się w kicz, miłość w pornografię, muzyka w hałas, sport w prostytucję, religia w naukę, nauka w wiarę.
— Tadeusz Różewicz
2189 5bc2 420
7471 ed00 420
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viaszydera szydera
0072 8927 420

blackpicture:

Édouard Boubat
Stanislas at the window. France (1973)

Powszechnie wiadomo, że osiem kolorów wspólnie tworzy biel, ale istnieje też osiem barw czerni dla tych, co potrafią je zobaczyć.
— Terry Pratchett, "Eryk"
Reposted fromshitsuri shitsuri viasmutnazupa smutnazupa

March 10 2017

Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaastoreth89 astoreth89
4066 bd82 420
Reposted fromTakingControl TakingControl viaastoreth89 astoreth89
6774 8336 420
Reposted fromAlcea Alcea viaastoreth89 astoreth89
0395 ce3f 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaastoreth89 astoreth89
3354 57e6 420
Wrocław`
4443 83f5 420
Reposted fromerial erial vialilacwine lilacwine
8457 cd10 420
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
Każdy lubi być w centrum czyjegoś wszechświata.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl